KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA 

WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AÇIK RIZA METNİ

OKMEYDANI SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

 

Ziyaretçi: OKMEYDANI SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

https://okmeydanitipmerkezi.com.tr alan adlı web sitesinin “İletişim” başlıklı sayfasında yer alan “Bize Ulaşın/Görüşlerinizi Bildirin” bölümünde ad-soyad, e-posta, telefon, mesaj iletisi bilgilerinden oluşan kişisel verilerimin

ve

https://okmeydanitipmerkezi.com.tr alan adlı web sitesinin “İletişim” başlıklı sayfasında yer alan

Uzmanlarımıza Sorun” bölümünde ise ad-soyad, e-posta, telefon, yaşadığı şehir ve mesaj iletisi bilgilerinden oluşan kişisel verilerimin

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve muhafaza edilmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

OKMEYDANI SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni” ile bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA

ONLINE RANDEVU SİSTEMİ İÇİN HASTA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: OKMEYDANI SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

 

OKMEYDANI SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve hasta tedavi hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında randevunuzun oluşturulması amaçları uyarınca işlenmektedir.

 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin aktarılması çerçevesinde kişisel verileriniz; online randevu yazılım programına aktarılmaktadır.

 

 • Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, web sitemiz üzerinden elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması ile doğrudan doğruta bağlantılı olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

 

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   

  haklarına sahipsiniz.

   

  KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.okmeydanitipmerkezi.com web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak   “Gürsel Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:36 Ekşioğlu İş Merkezi Kat:6/9 Kağıthane, İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya mail adresiniz üzerinden okmeydanisaglik@hs01.kep.tr adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

  Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

   

   

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme

Özel Okmeydanı Tıp Merkezi olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Özel Okmeydanı Tıp Merkezi olarak ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, ”Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede işleyebilmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Özel Okmeydanı Tıp Merkezi,

Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Özel Okmeydanı Tıp Merkezi, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Okmeydanı Tıp Merkezi ’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz;

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü hasta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; Hastanemizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz; Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileriniz tıp merkezimiz tarafından işlenecektir.

Ayrıca, Özel Okmeydanı Tıp Merkezi online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Tıp Merkezi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Tıp Merkezimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları yönetmeliği , Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;
 • Tıp Merkezi iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
 • Araştırma yapılması;
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma;
 • Kimliğinizi doğrulama;
 • Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma;
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 • Tıp Merkezimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma;
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama;
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları yönetmeliği , Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Ayrıca, Özel Okmeydanı Tıp Merkezi çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Mahkemeler,
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda . Özel Okmeydanı Tıp Merkezi’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Özel Okmeydanı Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Merkezimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Özel Okmeydanı Tıp Merkezi adresimize yada Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca elektronik olarak e-posta yoluyla info@okmeydanitipmerkezi.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Hakkımızda

Misyon & Vizyon

Kalite Politikamız

Yöneticilerimiz

İnsan Kaynakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

ETK
“Okmeydanı Sağlık Hizmetleri LTD.ŞTİ. ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerimin her türlü pazarlama faaliyeti kapsamında kullanılmasına, tarafımla sms, e-posta, telefon kanallarıyla iletişime geçilmesine ve belirtilen yollarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”